#include <bits/stdc++.h>
#define N 100050
using namespace std;
int n, m, i, j, k, a, b, c, ans, t[N][15], x[N], y[N];
int main(){
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for(i=1; i<=n; i++){
    for(c=j=1; j<=m; j++){
      scanf("%1d", &k);
      if(!k) continue;
      t[i][c++] = i+j;
    }//每个点至多10条边
  }
  memset(x, 9, sizeof(x));
  x[1] = 0;
  for(i=1; i<n; i++){
    for(j=1; k=t[i][j]; j++){
      x[k] = min(x[k], x[i]+1);
    }//前面往后退,前面已定,后面求最优值
  }//1为起点的单源最短路
  memset(y, 9, sizeof(y));
  y[n] = 0;
  for(i=n-1; i>=1; i--){
    for(j=1; k=t[i][j]; j++){
      y[i] = min(y[i], y[k]+1);
    }//后面往前推,后面已定,前面求最优值
  }//n为起点的单源最短路
  for(k=2; k<n; k++){//枚举不经过k
    ans = 1e9;//两边连接,只能靠k附近的m个点
    for(a=k-1; a>=1&&a>k-m; a--){
      for(i=1; b=t[a][i]; i++){
        if(b <= k) continue;
        ans = min(ans, x[a]+y[b]+1);
      }//a为左边点,b为右边点
    }
    if(ans > N) ans = -1;
    printf("%d ", ans);
  }
  return 0;
}

作者 crxis

发表回复