#include <stdio.h>
#include <string.h>
const int N=200050, mo=998244353;
int n, m, i, j, k, a[N][2], f[N][2];
int dfs(int k, int p){//填到第k个数,上一个状态为p
  if(k > n) return 1;//到最后也相邻不重复,可以计数
  if(~f[k][p]) return f[k][p];
  int s = 0;
  if(a[k][0] != a[k-1][p]) s += dfs(k+1, 0);
  if(a[k][1] != a[k-1][p]) s += dfs(k+1, 1);
  return f[k][p] = s%mo;
}//不翻转为0,之前是p,不相同才可以搜下去
int main(){
  scanf("%d", &n);
  for(i=1; i<=n; i++){
    scanf("%d%d", &a[i][0], &a[i][1]);
  }
  memset(f, -1, sizeof(f));//a、b相同方案为0,用-1做默认值
  printf("%d\n", dfs(1, 0));
  return 0;
}

作者 crxis

发表回复